Vragen? 0183 35 91 68

Privacyverklaring


Toepassing

Dit Privacy beleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Van Leeuwen Natuursteen bv / Van Leeuwen Natuursteen Design bv / ZZ Stone Holding bv (hierna: ‘de organisatie’) verwerkt van haar personeelsleden, leveranciers, onderaannemers of andere geïnteresseerden. Indien u in dienst komt van de organisatie, werkzaamheden verricht of om een andere reden persoonsgegevens aan de organisatie verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit Privacy beleid te verwerken. Wij adviseren u om het Privacy beleid goed door te lezen en een kopie daarvan te bewaren voor uw eigen administratie.


1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Van Leeuwen Natuursteen bv KvK nummer 62309099 / Van Leeuwen Natuursteen Design bv KvK nummer 62244434 / ZZ Stone Holding bv KvK nummer 62237765, Houtstraat 2, 4231 DS, Meerkerk.


2. Welke gegevens verwerkt de organisatie en voor welk doel

2.1

Doel A) In het kader van leveranciers, sponsoren en overige relaties: Naam, adres, postcode, plaats, KvK nummer, BTW nummer, telefoonnummer en e-mailadres bedrijf, voornaam, achternaam, telefoonnummer en e- mailadres van de contactpersonen.


Doel B) Personeelsgegevens: Naam, nationaliteit, adres, woonplaats, handtekening, e-mailadres, uurloongegevens, telefoonnummer, profielfoto, auto van de zaak, geboortedatum, burgerlijke staat, geboorteplaats, datum huwelijk/geregistreerd partnerschap, bankrekening nummer, sofinummer/BSN, geslacht m/v, kopie identiteitsbewijs, datum in dienst, polis (aanvullende) zorgverzekering. Partnergegevens: naam, geboortedatum en, telefoonnummer (i.v.m. calamiteiten).


Doel C) Sollicitanten: Alle persoonsgegevens met curriculum vitae zoals aangeleverd voor de sollicitatieprocedure.


2.2

De organisatie verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Doel A) Voor contracten en leveranciers. Gegevens kunnen gedeeld worden met leveranciers en onderaannemers maar alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Doel B) Om te kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Of om goederen en diensten bij u af te leveren


Doel C) Voor alle HR werkzaamheden, salarisberekeningen, nieuwsbrieven over de organisatie, website van de organisatie.


Doel D) Sollicitanten: Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de ontvangers van deze informatie , rekruters en de personen die bij de sollicitatieprocedure betrokken zijn. De organisatie gebruikt deze gegevens uitsluitend voor en gedurende het sollicitatieproces.


Uitsluitend indien u daarvoor toestemming hebt gegeven, gebruikt de organisatie uw naam en e-mailadres om periodiek haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie van de organisatie toe te sturen. Afmelding voor deze mailings is ten allen tijde mogelijk via een reply op deze mail of via de link unsubscribe onderaan de mailing.


3. Bewaartermijnen

De organisatie verwerkt en bewaart bedrijfs- en persoonsgegevens conform wettelijke termijn, contractuele noodzakelijkheid of tot het beoogde doel is bereikt. Direct na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijn zal de organisatie de gegevens vernietigen. Indien het op grond van de wet (bijvoorbeeld op grond van de belastingwetgeving) verplicht is om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren, dan zullen uitsluitend deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven. De gegevens van sollicitanten worden maximaal 6 maanden bewaard na afronding van de sollicitatieprocedure.


4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw gegevens heeft de organisatie passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw gegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.


4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt de organisatie gebruik van diensten van derden, zogenaamde bewerkers. Deze bewerkers verwerken de persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van de organisatie. Met de bewerkers heeft de organisatie een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de bewerker wordt verplicht om alle verplichtingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en dit Privacy beleid na te leven. U kunt te allen tijde een lijst worden opvragen van onze bewerkers.


5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 U kunt bij onze organisatie een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. De organisatie zal uw verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en u, in ieder geval binnen een maand na ontvangst van het verzoek, informeren over het gevolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien de organisatie uw verzoek niet inwilligt zal zij dat altijd nader toelichten.


5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met onze organisatie. De organisatie zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de betreffende persoonsgegevens verwijderen, tenzij zij op grond van een wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Indien dat laatste het geval is, zal de organisatie u hiervan op de hoogte brengen.


5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop de organisatie uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met onze organisatie. Indien dit niet leidt tot een oplossing kunt u altijd gebruik maken van uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl) of een beroep te doen op de bevoegde rechter.


5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacy beleid kunnen worden gericht aan administratie@leeuwen-natuursteen.nl.


6. Wijzigingen 

Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. Een update van het Privacy beleid zal altijd gepubliceerd staan op onze website www.leeuwen-natuursteen.nl te bereiken via een link. Wij adviseren u om regelmatig het Privacy beleid te bekijken. Meerkerk, 24 mei 2018



Cookieverklaring

 

Contact

Houtstraat 2
4231 DS Meerkerk
0183 35 91 68
info@leeuwen-natuursteen.nl

Volg ons op Facebook
Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief

Openingstijden

Maandag t/m Vrijdag van
08:30 - 12:30 uur en van 13.00 - 17.00 uur

Van Leeuwen Natuursteen BV
KvK 62309099
BTW nr. NL8547.59.268.B01


Van Leeuwen Natuursteen Design BV
KvK 62244434
BTW nr. NL 8547.24.849.B01

Showroom

U bent van harte welkom in onze showroom in Meerkerk om onze uitgebreide collectie te bekijken. Onze showroom is goed te bereiken vanaf de snelweg. Vanuit Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Sliedrecht, Schoonhoven, Ameide, Vianen, Culemborg, Heukelum, IJsselstein, Hagestein, Nieuwpoort bent u er dan ook zo.